الف) روش شناسی مدیریت سبز در دانشگاه

در پایان به عنوان جمع بندی مطالب ذکر شده، اگر بخواهیم به طور خلاصه مراحل مختلف دستیابی به مديريت سبز در دانشگاه و یا یک مركز آموزشي را نام ببریم، می توان اولویت بندی زیر را نام برد:

   تشكيل بانك اطلاعات جريان انرژي و مواد در دانشگاه شامل (برق، گاز، ساير حاملهاي انرژي، كاغذ، مواد غذايي، آب، زباله، مواد شيميايي)
   تجزيه تحليل اطلاعات و محاسبه شاخص هاي مختلف مصارف انرژي و مواد
   شناخت روند وضعيت موجود به منظور فهم و درك چشم انداز آينده
   ارائه راهكارهاي مختلف صرفه جويي مصرف انرژي و مواد
   امكان‌سنجي راهكارهاي مختلف كاهش مصارف و هزينه ها
   طراحي و توسعه مدل بهينه جريان نهاده ها در دانشگاه و امكان‌سنجي بهره گيري از فناوريهاي سبز
   پياده كردن يافته هاي پروژه در دانشگاه
   ارزیابی، پیگیری و نظارت مستمر به منظور دست یابی به اهداف مدیریت سبز  و ارایه گزارشات و اطلاع رسانی منظم پیشرفت کار