روش انجام طرح

پس از مشخص شدن ضرورت انجام، تعریف اهداف و وظایف طرح ایجاد مدیریت سبز در دانشگاه صنعتی شریف، روند انجام پروژه به صورت زیر مشخص و پیگیری شد.

   1- مطالعه و بررسی منابع نظری، نرم افزارها،  مدل ها و سیستم های انرژی موجود در کشورهای توسعه یافته جهان.
   2- مطالعه در مورد ساختار هزينه هاي دانشگاه و بهينه سازي انواع هزينه هاي مصرفي در داخل كشور. (که متاسفانه به جز جزوه اي در مورد آموزش مديريت سبز در دانشگاهها که توسط سازمان محيط زيست انتشار یافته است، منابع قابل اطميناني و يا مناسبي يافت نشد).
   3- جمع آوري اطلاعات و آشنايي با روش شناسي هاي مختلف، گردآوري اطلاعات نهاده هاي مصرفي، معماري و تاسيساتي سايت دانشگاه. هم چنین اطلاعات آب هوايي، پروفيل تغييرات دماي ساعتي تهران در طول سال و اطلاعات مربوط به ميزان رطوبت نیز در اين بانك جمع‌اوري شدند.
   4- تشكيل بانك اطلاعات دانشگاه، تجزيه و تحليل هاي اطلاعات جهت محاسبه شاخص‌هاي مديريت سبز و همچنين راهكارهاي مختلف كاهش هزينه ها از طريق صرفه جويي درمصرف نهاده ها

   5- توسعه مدل بهينه انرژي دانشگاه

   6- استخراج و پیاده سازی نتایج پروژه در دست یابی به دانشگاه سبز (فاز کنونی پروژه)

در این قسمت نظر شما را به دو نمودار زیر جلب می نماییم.

نمودار مرجع جريان انرژي و مواد

نمودار مرجع جريان انرژي و مواد در دانشگاه