الف) اهداف

به طور کلی هدف تاسیس دانشگاه سبز، پیاده‌سازی مدیریت سبز در دانشگاه می‌باشد. این مدیریت را می‌توان به معنای هدایت بهینه مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمري به حساب آورد که در سطوح مختلف دانشگاه صورت مي‌گيرد تا وضعيت دانشگاه را در جهت نيل به وضعيت دانشگاه سبز ارتقاء و تداوم بخشد. مدیریت سبز دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه و توسط یک کمیته متشکل از افراد آگاه به اصول پایه زیست‌محیطی (کمیته سبز) جهت دسترسی به اهداف عمده زیر اجرا می‌شود:

   ايجاد چارچوب ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي دانشگاه
   ايجاد بانك اطلاعات مصارف و هزينه هاي انرژي و مواد دانشگاه شريف
   تدوين راهكارهاي مختلف صرفه‌جويي مصارف انرژي و مواد از طريق تغييرات فناوريكي در دانشگاه
   طراحي، توسعه و كاربرد مدل بهينه انرژي دانشگاه و کاربرد آن در دانشگاه شريف
   بررسی و ایجاد تغییرات جهت بهبود فضای اداری و آموزشی دانشگاه
 
 ب) وظایف

دانشگاه سبز خود را موظف به انجام تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌داند که در راستای اهداف آن بوده و از حیطه اختیارات آن خارج نباشد. از جمله این وظایف، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

   شناسایی وضع موجود مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و هم‌چنین بررسی میزان ضایعات
   تبیین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی در خصوص اعمال مدیریت سبز در دانشگاه
   تهیه دستورالعمل‌ها، راهنماهای اجرایی و چک لیست‌های کاهش مصرف برای واحدهای مختلف دانشگاه
   تهیه راهنما و دستورالعمل‌های مختلف در زمینه اشاعه فرهنک زیست محیطی و اطلاع‌رسانی مناسب در سطح دانشگاه
   حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشجویی مرتبط با مسایل زیست‌محیطی دانشگاه
  برگزاری سمینارها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌های علمی، جشنواره‌ها و مسابقات و ... در خصوص دست‌یابی به مدیریت سبز
    همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای دولتی و خصوصی از جمله رسانه ملی در جهت ارتقا فرهنگ زیست‌محیطی دانشگاه
   دریافت گزارشات منظم از واحدهای مختلف دانشگاه جهت بررسی پیشرفت وضعیت واحدها
    لزوم نگاه نظام‌مند به بحث مدیریت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) همگام با رویکردهای نوین جهانی