به سایت دانشگاه سبز خوش آمدید. دانشگاه سبز هم اکنون در ابتدای راه خود است و برای ادامه مسیر نیاز به همکاری سبز شما عزیزان دارد. بدون شک همه شما عضوی مسوول در دانشگاه سبز هستید و  آن را از نظرات، یشنهادات و انتقادات سازنده خود بی بهره نمی گذارید.

 

ويل دورانت در جايي گفته بود : قرن بيستم قرن حداكثر هاست، حداكثر لذت ،حداكثر قدرت، حداكثر كار، حداكثر بهره كشي ، حداكثر استفاده از منابع و . . . اما آيا براستي روح سركش انسان مجال آن را خواهد يافت كه تا به ابد حداكثر بماند؟ جواب اين سوال را قرن بعد داد. استفاده بي رويه از محيط زيست در قرن بيستم سبب شد كه ادامه حيات براي انسان ها دچار چالش هاي جدي و جبران ناپذير گردد و چشم انداز حيات در كره زمين با ترس  همراه شود و به موجب اين مشكلات بشر در قرن بيست و يكم دانست كه توسعه تنها زماني پايدار خواهد ماند كه در استفاده از منابع طبيعي خود حداقل باشيم و حفاظت از محيط زيست خود را در راس امور قراردهيم. 

ايران نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه چنانچه به محيط زيست خود ارج ننهد بدون شك با مشكلات اساسي رو در رو خواهد بود و نخواهد توانست به اهداف توسعه اي  و چشم انداز 20 ساله كشور دست يابد.

دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با علم بر اهميت حفاظت از محيط زيست در آينده كشور و با توجه به رسالت خود در توسعه كشور گروهي علمي_دانشجويي با نام دانشگاه سبز تاسيس نمودند.

باشد كه اين گروه در دست يابي به اهداف اش موفق باشد و بتواند توجه دانشجويان، صنعتگران و تمامي افرادي كه در اين كشور زندگي مي كنند را به اهميت حفاظت از محيط زيست جلب نمايد.